VISQUEM PER MITJÀ D'ELL - 1 Jn 4-9

El Moviment Júnior

El Moviment Júnior

Què és Júniors m.d.?

Un Moviment format per laics amb un Estil de Vida que respon al Evangeli, que participa de la vida i missió de l’església, amb una metodologia que parteix de l’experiència, que porta als seus membres, xiquets, adolescents i joves, a ser t’estic de Jesús en el mon.”

Som un MOVIMENT, és a dir, un grup de persones que pretén transformar la societat amb un projecte comú i uns valors compartits per tots.

De LAICS. Un laic és aquell cristià que no ha rebut una ordre i realitza la seua missió eclesial des de la seua comunitat. En Juniors som joves compromesos qui realitzem aquesta missió, cridats per Déu a que ens comprometem com a cristians en el món.

Tenim un ESTIL DE VIDA molt concret: el de l’Evangeli. La finalitat de Juniors Moviment Diocesà és apropar el missatge de Crist aquells que formen part del Moviment como a la societat on s’insereix.

Nostra tasca és realitza dins d’una comunitat, sense ella el Moviment no té sentit. Tots som ESGLÉSIA i hem d’apropar-hi xiquets i joves, de manera que se senten membres actius.

Per realitzar aquesta gran tasca cal una METODOLOGIA, una ferramenta que ajude a assolir els nostres objectius. La nostra és concentra en: EXPERIÈNCIA: Partim de la vida i de les seus vivències. REFLEXIÓ: Li donem sentit a l’experiència de la vida a la llum de la Paraula. COMPROMÍS: Arribem a una nova actitud, adquirim un compromís personal o de grup. CELEBRACIÓ: Donem gràcies per aquesta nova vida i per allò aprés.

1.jpg

La raó fonamental de tot el nostre compromís és que ens sentim TESTIMONIS DE JESUCRIST, i per això volem transmetre’l. Hem de desenvolupar un paper a la nostra societat, conèixer-la, identificar-nos amb ella i, des d’eixe punt, intentar transformar la amb una postura d’humilitat i servei als altres.

Tot açò té implícita una faceta educativa de FORMACIÓ INTEGRAL de la persona, de cada educador. Per a poder dur-la a terme cal conèixer-se, acceptar-se i valorar-se cadascú a ell mateix. Cal arribar a una maduresa personal i aprendre a conviure amb respecte, tolerància i comprensió. En la mesura que ho personalment, serem capaços de transmetre-ho als nostres xiquets, adolescents i joves. Cal comentar també que tot aquest treball és realitza en el TEMPS LLIURE. Aquest aspecte del Moviment també és molt important perquè implica trobar les possibilitats educatives del joc, de les celebracions festives i de la creativitat, entre d’altres. Utilitzem els recursos essencials que ja tenen els propis xiquets, la seua dinamicitat, la seua alegria,... per a apropar-los a Jesús.

Finalitat de Júniors M.D.

El Moviment Diocesà Juniors té com a única finalitat l’evangelització. És a dir, el procés pel qual l’Església, moguda per l’Esperit Sant, anuncia i difon l’Evangeli a tot el món. Així doncs, l’Església, tots els que formem part d’ella, “existeix per evangelitzar” (EN 14), i Juniors com a part de l’Església desenrotlla este àmbit en tots els seus membres.

Esta tasca educativa es desenrotlla davall un Projecte Educatiu que parteix de les experiències viscudes dels membres per a poder reflexionar i millorar o madurar. A continuació s'exposen, en diferents punts, quina és la tasca de Juniors.

Juniors Moviment Diocesà s'insereix dins de l'Església per a donar resposta a la necessitat diocesana d'evangelització a la post-comunió. Així, com a part de l'Església, se sent compromés a “portar la Bona Nova a tots els ambients de la humanitat i, amb el seu influx, transformar des de dins, renovar la mateixa humanitat“

La dita evangelització és entesa com un procés on l'Església, “moguda per l'Esperit, anuncia i difon l'Evangeli” i a través del seu testimoni, inicia i educa en la fe els seus membres.

A partir d'este procés, l'Església envia tots els seus membres a anunciar l'Evangeli, i els laics són cridats a participar d'esta missió, per mitjà de l'Esperit Sant i a través dels sagraments de la iniciació cristiana.

Esta tasca evangelitzadora pròpia de l'Església l'arreplega Juniors Moviment Diocesà, com a moviment eclesial i es fa realitat al celebrar la fe i

1.jpg

participar de la transformació de la societat, donant testimoni de la crida i compromís.

La finalitat del moviment és, per tant, l'EVANGELITZACIÓ DE XIQUETS, ADOLESCENTS I JÓVENS.

Esta labor evangelitzadora es realitza en distints moments. Fonamentalment és acció catequètica-iniciatòria, perquè capacita als xiquets, adolescents i jóvens perquè s'integren plenament en la comunitat parroquial.

Però també realitza accions missioneres, quan anuncia l'evangeli a xiquets, adolescents i jóvens que mai han sentit parlar d'ell, que deuen també assumir la seua tasca evangelitzadora, presència i testimoni de Jesús, en el seu àmbit d'influència (família, col·legi, amics,…). I al seu torn accions pastorals, perquè la vocació dels educadors és fruit del seu compromís cristià madur, dins de la seua comunitat parroquial.

El projecte educatiu

L'opció per l'educació des de la fe que fa Juniors M.D. no sorgeix de la improvisació, sinó que, ja que pretén una finalitat precisa, l'evangelització, té un projecte clar i estructurat que adapta els objectius i els continguts a les diferents edats dels xiquets, adolescents i jóvens que es troben en els seus centres.

Un projecte educatiu és un instrument de planificació que arreplega aquelles idees assumides per tots els membres de la comunitat educativa a prop dels seus trets d'identitat. El projecte concreta les intencions, els propòsits o finalitats educatives, i serveix per a donar sentit i orientació a les activitats, ja que estableix els objectius i continguts.

La seua funció bàsica és la de proporcionar un marc global de referència que permeta l'actuació coordinada i eficaç dels agents educatius i en definitiva de tots els membres de la comunitat educativa.

Per a ser testimonis de Crist en l'entorn i transmetre a xiquets, adolescents i jóvens el compromís que ells també posseeixen per ser membres de l'Església, este camí formatiu ha d'adaptar els continguts i objectius de cada etapa i temps als diferents moments del desenrotllament de la persona. És a dir, ha d'estar en consonància amb les característiques evolutives i les necessitats que cada un d'ells té.

També haurà de tindre en compte les capacitats principals de la persona, com són: afectivitat, relacions interpersonals i amb la societat, experiències de fe, coneixements, perquè siga un desenrotllament integral.

2.jpg

A partir d'estos condicionants i de l'anàlisi de la realitat s'ha desenrotllat un projecte educatiu que comprén des dels nou anys (edat en què normalment els xiquets celebren el sagrament de l'Eucaristia en la nostra diòcesi) fins a finalitzar l'etapa de joventut (moment en què superada l'etapa de formació en Juniors els jóvens reafirmen els seus compromisos i responsabilitats com a cristians adults).

A través del projecte educatiu intentarem aconseguir la nostra finalitat evangelitzadora. L'objectiu general del Projecte Educatiu és per tant:

POSSIBILITAR QUE EL XIQUET, ADOLESCENT I JOVE SEGUISCA UN PROCÉS DE MADURACIÓ COMPRENENT TOTES LES DIMENSIONS DE LA FE

Per a dur a terme este objectiu s'elaboren programacions anuals per a cada una de les edats, concretant-lo en objectius més específics que fan referència a cada una de les dimensions cristianes.

L'estructura del projecte educatiu

Etapes

L'estructura del Projecte, arreplega tres etapes: Infància, Adolescència i Joventut, que corresponen a tres moments del desenrotllament humà.

Temps

El projecte, per a facilitar la intervenció educativa, s'estructura en Temps; que fan referència a les distintes fases o moments pels quals passa el Juniors al llarg de la seua permanència en el Moviment, i coincideix amb els distints graus de creixement en la fe.

Els noms dels Temps reflecteixen la característica que més es destaca del seu moment de maduresa, com Juniors i com a cristià: Pacte, Identitat, Experiència, Estil de Vida i Compromís.

Cada Temps té la seua idea general. Serà un lema que tindrà la funció de ser el fil conductor que acompanyarà i donarà unitat a tot el Temps.

Nivells

Cada un d'estos Temps es divideix en anys o nivells que corresponen a un curs.

Cada nivell té un objectiu general per al curs, uns objectius específics que marquen els itineraris propis de l'Identitat Juniors. Tots ells són metes educatives que orientaran la intervenció al llarg del nivell.

3.jpg

L'IMPORTANCIA DEL GRUP.

“El grup té una funció important en els processos de desenrotllament de la persona. (...) perquè afavoreix una bona socialització; una necessitat vital en la formació de la personalitat; i promou un estil de diàleg, de cooperació i coresponsabilitat cristiana”

L'estructura es basa en la vida en equip i les experiències que sorgeixen. En cada etapa del Projecte Educatiu l'equip tindrà unes necessitats i unes característiques concretes, i els aprenentatges que en elles s'adquireixen seran diferents.

El xiquet comença el seu camí en el Moviment des de l'Equip, on entra en contacte amb la parròquia, l'Església, amb les primeres experiències importants de l'amistat, coneixement propi... En l'adolescència facilitarà el creixement i l'obertura al seu entorn, transformacions i canvis viscuts al grup. D'esta manera el Juniors que segueix este procés arribarà a l'Etapa de Joventut com un laic compromés que se sent cridat a ser testimoni de Crist en el món.

Itineraris Educatius

Qualsevol acció evangelitzadora ha de cobrir les dimensions en què es pot dividir el procés de creixement i maduració cristiana:

  • dimensió educativa en la fe
  • dimensió comunitària i eclesial
  • dimensió de la litúrgia i els sagraments
  • dimensió de l'oració
  • dimensió del testimoni
  • dimensió de ser persona

Estes dimensions en Juniors M.D. Es desenrotllen en forma d'itineraris. Un itinerari fa referència a “trajecte, recorregut, camí a seguir”.

Cada itinerari té un objectiu, és a dir, pretén desenrotllar una de les dimensions: pretén que el xiquet, adolescent i jove cresca i madure en un aspecte del seu ser cristià.

Al llarg de tot el procés formatiu els membres del Moviment han d'arribar cada un d'estos objectius, per a arribar d'esta manera a madurar la seua fe.

No són sis moments per a recórrer separadament, ni són sis fases per a actuar una després d'una altra, sinó que es complementen els uns als altres i contribueixen a una formació gradual (creixent segons les necessitats cada edat) i global (tots els aspectes estan presents en cada edat).

Estos itineraris s'estructuren en objectius i continguts que s'adapten a les etapes del desenrotllament evolutiu i als temps i nivells en què es divideix la proposta formativa.

En les programacions es té en compte el desenrotllament general de cada itinerari. En una activitat es poden desenrotllar diverses dimensions, i per tant diversos itineraris.

ITINERARIS OBJETIU

EDUCATIU EN LA FE

Ajudar a donar raó de la seua pròpia fe
COMUNITARI ECLESIAL Acostar a la dimensió comunitària de la fe
LITÚRGIC SACRAMENTAL Mostrar el sentit de cada un dels sagraments
D'ORACIÓ Motivar la relació i comunió amb el Senyor
TESTIMONI Potenciar la necessitat realitzar un compromís actiu amb l'Església.
SER PERSONA Capacitar per a comprendre i orientar la pròpia vida

 

Lloc de cerca

Contacte

Pl. Sant Pere, 6
46410 Sueca (València)