VISQUEM PER MITJÀ D'ELL - 1 Jn 4-9

política de privadessa

Avís legal


JÚNIORS MD SANT PERE, amb l'identificació 806d, pertany a JÚNIORS MOVIMENT DIOCESÀ, amb C.I.F. R-4600441-B és una entitat sense caràcter lucratiu, inscrita en la secció tercera dels registros nacional i autonòmic amb els números 31468 i 2465 respectivament, l'activitat dels quals és el desenrotllament d'accions educatives en el temps lliure dels xiquets, adolescents i jóvens. JÚNIORS MD SANT PERE és el titular del lloc web www.santpere.webnode.org i és responsable dels fitxers generats amb les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris a través d'este lloc web. La seua seu social se situa en la Plaça de Sant Pere 6 Bj -46410- Sueca.

A través d'este AVÍS LEGAL es pretén regular l'accés i ús, i en general, la relació entre este Portal, accessible des de la direcció d'Internet www.juniorsmd.Org i els usuaris del Portal.

La Política de Privacitat plasmada a continuació, és aplicable a tots els servicis d'esta website, així com a les pàgines i servicis amb què la web es vaja ampliant en el seu futur.

En garantia del seu dret a la protecció de dades personals, és necessari que accepte els termes d'esta política de privacitat abans de procedixes a remetre'ns les seues informació.

S'entén que l'usuari accepta les condicions establides anteriorment si polsa el botó “ENVIAR” que es troba en els formularis d'arreplega de dades.


Política de Protecció de dades de caràcter personal.
 

D'acord amb la Llei de Servicis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, i a la vigent Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament de mesures de Seguretat, JÚNIORS MD SANT PERE informa els usuaris del seu lloc web www.santpere.webnode.org de la incorporació de les seues dades a fitxers automatitzats existents en l'esmentada entitat realitzant-se, per part de JÚNIORS MD SANT PERE i deJÚNIORS MOVIMENT DIOCESÀ el tractament de les seues dades de caràcter personal que s'expressen en les presents condicions o es deriven de les mateixes, amb les finalitats que més avall es detallen.

Els fitxers creats estan ubicats en la seu administrativa de JÚNIORS MD SANT PERE en Plaça de Sant Pere 6 Bj -46410- Sueca, davall la supervisió i control de la mateixa, qui es compromet al compliment de la seua obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure del seu deure guardar-los i a adoptar les mesures de seguretat d'índole tècnica, organitzativa i administrativa per a protegir la seua confidencialitat i integritat evitant la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d'acord amb allò que s'ha establit a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers que continguen dades de caràcter personal, aprovat per Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre.


Finalitat de l'arreplega i Tractament automatitzat de les dades de l'usuari.


L'usuari autoritza a JÚNIORS MD SANT PERE i a JÚNIORS MOVIMENT DIOCESÀ el tractament automatitzat de les dades personals que subministre voluntàriament, a través de formularis i correu electrònic, per a:

La gestió de qualsevol sol·licitud d'informació enviada per email.

L'enviament d'informació sobre activitats i servicis propis de JÚNIORS MD SANT PERE ó JÚNIORS MOVIMENT DIOCESÀ, així com la remissió de publicitat via electrònica dels mateixos.

L'enviament d'informació sobre qualsevol aspecte social de l'entitat i de les activitats que organitze o participe.

L'enviament d'informació sobre productes i servicis de les distintes entitats amb què JÚNIORS MOVIMENT DIOCESÀ, ha subscrit acords de col·laboració, encarregades de la seua comercialització, tant si es formalitza o no cap operació, com si és el cas, una vegada extingida la relació contractual existent.

La remissió de publicitat via electrònica sobre ofertes, promocions i recomanacions de les distintes entitats amb què JÚNIORS MOVIMENT DIOCESÀ ha subscrit acords de col·laboració, encarregades de la seua comercialització.

La realització d'enquestes i estudis estadístics.


Dades arreplegades a través dels formularis ubicats en la web
 

Totes les dades sol·licitades en els formularis, han d'omplir-se de caràcter obligatori perquè podem contactar amb vosté i ajudar-li en la gestió de la seua sol·licitud.

Les dades personals subministrats són absolutament confidencials i només seran compartits amb terceres empresa o entitats quan la gestió de la seua sol·licitud ho requerisca. Se sol·licitarà la seua autorització quan envie les seues dades.

L'usuari respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se JÚNIORS MOVIMENT DIOCESÀ el dret dels servicis registrats a tot usuari que haja facilitat dades falses, sense perjuí de les altres accions que procedisquen en Dret.


Cessió de dades personals dels usuaris a empreses col·laboradores.


L'usuari accepta que les seues dades poden ser cedits, exclusivament per a les finalitats indicades anteriorment a altres entitats amb què JÚNIORS MOVIMENT DIOCESÀ subscriga acords de col·laboració, respectant en tot cas la legislació espanyola sobre protecció de dades de caràcter personal i sense necessitat que li siga comunicada cada primera cessió que s'efectue als referits cessionaris. Este consentiment a la cessió de dades té caràcter revocable de conformitat amb la legislació vigent.

Totes les dades són tractats amb absoluta confidencialitat, no sent accessibles a tercers per a finalitats distintes per a les que han sigut autoritzats.

JÚNIORS MD SANT PERE i JÚNIORS MOVIMENT DIOCESÀ no compartirà la seua informació personal amb cap tercera part sense el seu permís, menys que es tracte de peticions d'informació degudament autoritzades per les autoritats governamentals o es complisca amb alguna llei, norma, citació o mandat judicial.


Drets dels usuaris en relació a les seues dades personals.


L'Usuari pot exercitar els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, i si és el cas, per qui ho represente per mitjà de sol·licitud escrita i firmada dirigida a JÚNIORS MD SANT PERE, Plaça de Sant Pere 6 Bj -46410- Sueca.i  que  aquest remitirà a JÚNIORS MOVIMENT DIOCESÀ, c/Músic Hipólito Martínez, 10 Bj -46020- València, junt amb una fotocòpia del DNI.

Responsabilitats

JÚNIORS MD SANT PERE no assumix cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte de la informació facilitada a través de les seues pàgines d'internet. Així mateix, i amb els límits legals, no assumix cap responsabilitat per la falta d'exactitud, integritat o actualització de les dades o informacions que es publiquen en els llocs web de què és titular.

La funció dels links (enllaços) que apareixen en esta pàgina és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria en Internet, on ampliar les dades oferides en esta web. JÚNIORS MD SANT PER no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través de dits enllaços hipertextuals.

Lloc de cerca

Contacte

Pl. Sant Pere, 6
46410 Sueca (València)